Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Bí thư: Nguyễn Ngọc Thức

Phó Bí thư: Bùi Thanh Uyên

Phó Bí thư: Lê Thị Hương