Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

Chủ tịch: Lê Thị Thanh Nga

Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Hoàng Nga